کتاب صعود چهل‌ساله

(0 دیدگاه) 12 فروخته شده

48,000 تومان

کتاب «صعود چهل ساله» مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی است که با قلم توانای سید محمدحسین راجی و سید محمدرضا خاتمی به رشته تحریر در آمده است.

«استقلال»، «گسترش عدالت اجتماعی»، «گسترش برخورداری‌های عمومی»، «عزت و اقتدار»، «پیشرفت‌های زیرساختی»، «پیشرفت صنعتی»، «پیشرفت در معنویت»، «کرامت زن» و آزادی و مردم‌سالاری موضوعاتی است که در این اثر به آن پرداخته شده است.

این کتاب درحال‌حاضر موجود نیست و به‌محض انتشار مجدد، در دسترس قرار می‌گیرد. با توجه به محدودیت‌ها، اولویت با کسانی است که پیش‌خرید کرده باشند.

کتاب صعود چهل‌ساله حاصل پژوهش‌های علمی و مستندی است دربارۀ شاخص‌های مختلف سنجش کشورها از منابع رسمی و دقیق بین‌المللی که به مقایسۀ ایران با دیگر کشورها پرداخته است.

فهرست کتاب صعود چهل‌ساله

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺘﻘﻼل
از واﺑﺴﺘﮕﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺳﺘﻘﻼل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ

واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ: واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺤﺮان ﺑﻌﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

الف) ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی

ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ

ب) فقر

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓته
ﻓﻘﺮ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی: ﻓﻘﺮ در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﻓﻘﺮ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن

ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﻮرداریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻟﻒ) ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺮدم در دوران ﭘﻬﻠﻮی

ب) اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

رﺷﺪ ۴ ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ۴ ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ
رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از۳ ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ دام
رﺷﺪ ۱۰ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ روزاﻧﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺎﻟﺮی روزاﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﯾﺮان در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ
رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ۱/۵ ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺮاﻧﻪ ی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ
رﺷﺪ ۶ ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ

پ) آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ

رﺷﺪ۱/۵ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺮخ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﯾﺮان
رﺷﺪ ۲ ﺑﺮاﺑﺮی آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در اﯾﺮان
رﺷﺪ ۱۰ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ

ت) ﺑﻬﺪاﺷﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ از ۵۰ ﺳﺎل ﺑﻪ ۷۵ ﺳﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﮐﻮدﮐﺎن از ۱۲۰ ﺑﻪ ۱۵ ﻓﻮت در ۱۰۰۰ ﻧﻔﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ۶ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮑﺎن

ث) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ۹۶ درﺻﺪی ﻣﺮدم ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در اﯾﺮان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻘﻂ ۵۱ درﺻﺪ ﻣﺮدم و ۳۰ درﺻﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻔﺘﻢ اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ارزان ﺗﺮﯾﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﻮزه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ

ج) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق

دﺳﺘﺮﺳﯽ ۱۰۰ درﺻﺪی ﮐﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮق
دﺳﺘﺮﺳﯽ ۱۰۰ درﺻﺪی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺮق در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ۱۶ درﺻﺪی در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ (ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق)

چ) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ (ﮔﺎز)

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ (ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ)
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ (ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ)

ح) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ۹۰ درﺻﺪی ﻣﺮدم از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺘﻔﺎده ۶۰ درﺻﺪی ﻣﺮدم از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

خ) ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ارﺗﻘﺎء ۶۰ ﭘﻠﻪ ای اﯾﺮان در دﻧﯿﺎ در ۴۰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﺗﺒﻪ ۱ اﯾﺮان در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ۴۰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷته

ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار

اﻟﻒ) اﻗﺘﺪار اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ

ب) اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﯽ
پ) اﻗﺘﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ
اﻟﻒ) ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
خطوط ریلی
ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ
ﺧﻄﻮط ﺟﺎده ای

ب) ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوری

ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ ۳۶ ﭘﻠﻪ ای اﯾﺮان در ۲۰ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ

الف) انرژی

اﯾﺮان رﺗﺒﻪ ۵ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﻧﺮژی
ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ازای ﻫﺮﻧﻔﺮ
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه اﻧﺮژی

ب) ﺻﻨﻌﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ

اﻟﻒ) ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در دوران ﭘﻬﻠﻮی

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﻬﻠﻮی
ﻫﻨﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه

ب) ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی واﻻ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی
ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت و اﻋﯿﺎد
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ و ﻧﺬورات
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺴﺎن وﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ زﯾﺎرت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻫﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اردوﻫﺎی راﻫﯿﺎن ﻧﻮر و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ارزﺷﻬﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
ارﺗﻘﺎء ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

پ) ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ دﻧﯿﺎ

ت) ﺑﺤﺮان ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻏﺮب

ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺟﻬﺎن
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ ﻃﻼق در دﻧﯿﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻃﻼق از آن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﯾﺮان در زﻣﺮه ۱۰ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﻃﻼق دﻧﯿا

ﮐﺮاﻣﺖ زن

اﻟﻒ) زن در ﻧﮕﺎه ﺳﺮان اﯾﺮان

ﻧﮕﺎه ﺷﺎه و درﺑﺎر ﺑﻪ زن
زن از ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)
ﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮی ﺑﻪ زﻧﺎن

ب) ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻧﻮان
ﻋﺮﺻﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

پ) ﮐﺮاﻣﺖ زن در ﻏﺮب

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان:
ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن:
ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری زﻧﺎن

آزادی و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری

اﻟﻒ) آزادی و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری در دوران ﭘﻬﻠﻮی

اﺣﺰاب
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﮐﺘﺎب:
ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎمعه

ب) آزادی و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و آزادی ﺑﯿﺎن

پ) آزادی در ﻏﺮب

ﻧﻘﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی آزادی در ﻏﺮب
دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺮوج دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، در ۵۰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
ﻣﻨﻊ ﺣﺠﺎب دﺧﺘﺮان در ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﻬﺪ آزادی دﻧﯿﺎ
ﮔﺰارش ﮔﺎردﯾﻦ: دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺤﺮان اﺳﺖ و ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ازآن اﺳﺖ

ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

نویسنده در این کتاب، علت‌های زیادی را منطقی بیان کرده است که ما در اینجا به بیان چند نمونه اکتفا می‌کنیم.

موانع طبیعی: زمان‌بر بودن دستیابی به اهداف.

موانعبیرونی: برنامه‌ریزی‌های براندازها، تحمیل جنگ ناجوانمردانۀ هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی، تحریف‌های تاریخی، القای ناتوانی، تزریق ناامیدی.

موانع درونی: ضعف‌های فکری در حوزۀ مدیران کشوری، نبود باور به کارآمدی نسل جوان، اتکا به نفت، اعتماد به بیگانگان، نبود اهتمام به آرمان‌های انقلاب، نبود عدالت‌محوری.

خلاصه و چکیده‌ای از کتاب صعود چهل‌ساله

نقش نیروی نظامی ایران در زمان پهلوی و هدف از توانمند سازی آن، صرفا حمایت از منافع دولت های غربی در منطقه بود؛ به طور مثال، شاه در گفت و گو با خبرنگار نیوزویک در ۲۴ ژانویه ۱۹۷۷ عنوان کرد:

اگر شما ایرانی نیرومند نداشته باشید که شایسته امنیت شما و سراسر منطقه باشد و در مواقع ضروری از امنیت خلیج فارس و اقیانوس هند حفاظت کند، در آینده چه خواهید کرد؟ آیا یک میلیون سرباز آمریکایی را در منطقه نگه خواهید داشت؟ ویتنام دیگری به وجود خواهید آورد؟

کتاب پیرمرد و حوری را هم در اینجا ببینید.

۵/۵ (۱ Review)
نوع جلد

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شابک

موضوع

,

نويسنده/نويسندگان

,

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب صعود چهل‌ساله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.