کتاب صعود چهل‌ساله

(0 دیدگاه) 13 فروخته شده

48,000 تومان

کتاب «صعود چهل ساله» مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی است که با قلم توانای سید محمدحسین راجی و سید محمدرضا خاتمی به رشته تحریر در آمده است.

«استقلال»، «گسترش عدالت اجتماعی»، «گسترش برخورداری‌های عمومی»، «عزت و اقتدار»، «پیشرفت‌های زیرساختی»، «پیشرفت صنعتی»، «پیشرفت در معنویت»، «کرامت زن» و آزادی و مردم‌سالاری موضوعاتی است که در این اثر به آن پرداخته شده است.

این کتاب درحال‌حاضر موجود نیست و به‌محض انتشار مجدد، در دسترس قرار می‌گیرد. با توجه به محدودیت‌ها، اولویت با کسانی است که پیش‌خرید کرده باشند.
کتاب صعود چهل‌ساله حاصل پژوهش‌های علمی و مستندی است دربارۀ شاخص‌های مختلف سنجش کشورها از منابع رسمی و دقیق بین‌المللی که به مقایسۀ ایران با دیگر کشورها پرداخته است.

فهرست کتاب صعود چهل‌ساله

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺳﺘﻘﻼل

از واﺑﺴﺘﮕﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮي ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎﻣﯽ

اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي

اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺳﺘﻘﻼل در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ

واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﮑﺰﯾﮏ

ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﯿﺎ: واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ

ﺑﺤﺮان ﺑﻌﺪي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

الف) ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي

ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ

روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ

ب) فقر

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓته

ﻓﻘﺮ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮي: ﻓﻘﺮ در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب

ﻓﻘﺮ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن

ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﻮرداريﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻟﻒ) ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﺮدم در دوران ﭘﻬﻠﻮي

ب) اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

رﺷﺪ 4 ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از 4 ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ

رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از3 ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ دام

رﺷﺪ 10 ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ روزاﻧﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺎﻟﺮي روزاﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﯾﺮان در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ

رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از 1/5 ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﺮاﻧﻪ ي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺨﺺ

رﺷﺪ 6 ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﯽ و ﻏﺬاﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ

پ) آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ

رﺷﺪ1/5 ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺮخ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﯾﺮان

رﺷﺪ 2 ﺑﺮاﺑﺮي آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در اﯾﺮان

رﺷﺪ 10 ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ

ت) ﺑﻬﺪاﺷﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ از 50 ﺳﺎل ﺑﻪ 75 ﺳﺎل

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﮐﻮدﮐﺎن از 120 ﺑﻪ 15 ﻓﻮت در 1000 ﻧﻔﺮ

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ 6 ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮑﺎن

ث) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺶ از 96 درﺻﺪي ﻣﺮدم ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در اﯾﺮان

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻘﻂ 51 درﺻﺪ ﻣﺮدم و 30 درﺻﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮي

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻔﺘﻢ اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ارزان ﺗﺮﯾﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ

ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﻮزه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ

ج) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق

دﺳﺘﺮﺳﯽ 100 درﺻﺪي ﮐﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮق

دﺳﺘﺮﺳﯽ 100 درﺻﺪي روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺮق در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ 16 درﺻﺪي در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮي

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ (ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق)

چ) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ (ﮔﺎز)

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ (ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ)

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ (ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ)

ح) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

اﺳﺘﻔﺎده 90 درﺻﺪي ﻣﺮدم از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

اﺳﺘﻔﺎده 60 درﺻﺪي ﻣﺮدم از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

خ) ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ارﺗﻘﺎء 60 ﭘﻠﻪ اي اﯾﺮان در دﻧﯿﺎ در 40 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

رﺗﺒﻪ 1 اﯾﺮان در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در 40 ﺳﺎل ﮔﺬﺷته

ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار

اﻟﻒ) اﻗﺘﺪار اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ

ب) اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﯽ

پ) اﻗﺘﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ اي

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ

اﻟﻒ) ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

خطوط ریلی

ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ

ﺧﻄﻮط ﺟﺎده اي

ب) ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوري

ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻤﯽ 36 ﭘﻠﻪ اي اﯾﺮان در 20 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ

الف) انرژی

اﯾﺮان رﺗﺒﻪ 5 ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ي اﻧﺮژي

ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻧﻔﺮ

رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز

رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه اﻧﺮژي

ب) ﺻﻨﻌﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ

اﻟﻒ) ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در دوران ﭘﻬﻠﻮي

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﻬﻠﻮي

ﻫﻨﺮ

ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه

ب) ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي واﻻ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪي

ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت و اﻋﯿﺎد

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ و ﻧﺬورات

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺴﺎن وﻧﯿﮑﻮﮐﺎري

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ زﯾﺎرت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آﻧﻬﺎ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻫﺎ

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اردوﻫﺎي راﻫﯿﺎن ﻧﻮر و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ارزﺷﻬﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ

ارﺗﻘﺎء ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

پ) ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ دﻧﯿﺎ

ت) ﺑﺤﺮان ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻏﺮب

ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺟﻬﺎن

ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ ﻃﻼق در دﻧﯿﺎ

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﻃﻼق از آن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﯾﺮان در زﻣﺮه 10 ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﻃﻼق دﻧﯿا

ﮐﺮاﻣﺖ زن

اﻟﻒ) زن در ﻧﮕﺎه ﺳﺮان اﯾﺮان

ﻧﮕﺎه ﺷﺎه و درﺑﺎر ﺑﻪ زن

زن از ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)

ﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮي ﺑﻪ زﻧﺎن

ب) ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻧﻮان

ﻋﺮﺻﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

پ) ﮐﺮاﻣﺖ زن در ﻏﺮب

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان:

ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار:

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن:

ﺳﺮﺑﺎزي اﺟﺒﺎري زﻧﺎن

آزادي و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري

اﻟﻒ) آزادي و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري در دوران ﭘﻬﻠﻮي

اﺣﺰاب

ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري

ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﮐﺘﺎب:

ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎمعه

ب) آزادي و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و آزادي ﺑﯿﺎن

پ) آزادي در ﻏﺮب

ﻧﻘﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آزادي در ﻏﺮب

دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺮوج دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، در 50 اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن

ﻣﻨﻊ ﺣﺠﺎب دﺧﺘﺮان در ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﻬﺪ آزادي دﻧﯿﺎ

ﮔﺰارش ﮔﺎردﯾﻦ: دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺤﺮان اﺳﺖ و ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ازآن اﺳﺖ

ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

نویسنده در این کتاب، علت‌های زیادی را منطقی بیان کرده است که ما در اینجا به بیان چند نمونه اکتفا می‌کنیم.

موانع طبیعی: زمان‌بر بودن دستیابی به اهداف.

موانعبیرونی: برنامه‌ریزی‌های براندازها، تحمیل جنگ ناجوانمردانۀ هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی، تحریف‌های تاریخی، القای ناتوانی، تزریق ناامیدی.

موانع درونی: ضعف‌های فکری در حوزۀ مدیران کشوری، نبود باور به کارآمدی نسل جوان، اتکا به نفت، اعتماد به بیگانگان، نبود اهتمام به آرمان‌های انقلاب، نبود عدالت‌محوری.

خلاصه و چکیده‌ای از کتاب صعود چهل‌ساله

نقش نیروی نظامی ایران در زمان پهلوی و هدف از توانمند سازی آن، صرفا حمایت از منافع دولت های غربی در منطقه بود؛ به طور مثال، شاه در گفت و گو با خبرنگار نیوزویک در 24 ژانویه 1977 عنوان کرد:

اگر شما ایرانی نیرومند نداشته باشید که شایسته امنیت شما و سراسر منطقه باشد و در مواقع ضروری از امنیت خلیج فارس و اقیانوس هند حفاظت کند، در آینده چه خواهید کرد؟ آیا یک میلیون سرباز آمریکایی را در منطقه نگه خواهید داشت؟ ویتنام دیگری به وجود خواهید آورد؟

کتاب پیرمرد و حوری را هم در اینجا ببینید.

5/5
نوع طرح جلد

قطع

تعداد صفحه

نوبت چاپ

شابک

موضوع

,

نویسنده

,

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب صعود چهل‌ساله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.