جمع ما دست‌اندرکاران جریان کتاب

سیدحسین سیف السادات

کیوان خانی

مسئول تأمین، مدیر اجرایی

محمدمهدی عبدالله زاده

رسول ترکانلو

مدیر مالی

سیدحسین سیف السادات

احمدرضا واعظی

کارشناس حسابداری، امور اداری

مرتضی نامور

مدیر سایت

حجت جوان

مدیر کل

محمدمهدی عبدالله زاده

امیرحسین محمدی

انباردار

سیدحسین سیف السادات

علیرضا محمدی

مسئول سازمان نمایشگاه‌ها